Link code Plant:Bit version 2

Chương trình hoàn thiện: https://app.ohstem.vn/#!/share/yolobit/21MGABRthngPStmWekqk5KKoKhl

Chương trình của  từng dự án: