Tập huấn STEM

LẬP TRÌNH PYTHON VỚI YOLO:BIT

Online – MIỄN PHÍ

Tập huấn STEM

LẬP TRÌNH PYTHON VỚI YOLO:BIT

Online – Miễn phí

Tiếp cận với lập trình Python

Trang bị kiến thức nền tảng về lập trình Python, ứng dụng vào xây dựng trò chơi trên màn hình LED của máy tính mini Yolo:Bit

Nội dung & Thời gian

Lập trình Python cơ bản

19:30 – 21:00 thứ Sáu, 22/12/2023

  • Chuyển đổi môi trường lập trình khối lệnh sang Python
  • Các khái niệm cơ bản: biến, list, vòng lặp, điều kiện, hàm
    Lập trình hướng đối tượng trong Python

Xây dựng trò chơi trên Yolo:Bit

19:30 – 21:00 thứ Hai, 25/12/2023

  • Xây dựng các đối tượng trong trò chơi hiển thị trên màn hình LED
  • Hiện thực và hoàn thiện trò chơi “Di chuyển né vật cản”

Video record khóa học

Buổi 1

Buổi 2

Thiết bị cần dùng

Diễn giả chương trình

Diễn giả khóa tập huấn STEM lập trình Python với Yolo:Bit

ThS. Nguyễn Kiến Long

Trưởng bộ phận R&D và phát triển chương trình của KDI Education, một trong những tổ chức đi đầu trong việc triển khai giáo dục STEM ở VN

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

[Chương trình đã kết thúc, xem video record khóa học tại đây]