5. Hướng dẫn cập nhật driver cho Ubuntu

Người dùng sử dụng Windows 7 hoặc Ubuntu sẽ gặp trường hợp kết nối Yolo:Bit với máy tính nhưng máy tính không nhận thiết bị. Đây là lỗi xảy ra do hệ điều hành của máy tính và driver mặc định cho thiết bị không tương thích với nhau. Trong bài viết này, OhStem sẽ hướng dẫn bạn cách hướng dẫn cập nhật driver cho Ubuntu.

Nếu bạn sử dụng Windows 7 , có thể xem hướng dẫn tại đây. Nếu sử dụng Ubuntu, hãy làm theo các bước dưới đây để cập nhật driver tương thích với Yolo:Bit:

  • Tạo file 60-webusb-udmx.rules trong thư mục có đường dẫn /etc/udev/rules.d/
  • Copy nội dung sau vào file vừa tạo:

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2341", ATTR{idProduct}=="8037", TAG+="uaccess"

  • Lưu file lại sau đó khởi động lại máy tính.

Vậy là bạn đã cập nhật driver cho Ubuntu thành công rồi đấy!

Chúc các bạn thành công!! 😀 😀 😀

Nội dung
Menu