Upload code trong Arduino IDE

Sau khi làm quen với Arduino IDE và tìm hiểu cấu trúc 1 chương trình mẫu, trong bài này chúng ta sẽ thực hiện upload đoạn code mẫu Blink để bật tắt đèn led có sẵn trên board Node Wifi.

Blink led được coi là bài thực hành cơ bản đầu tiên trong lập trình nhúng, tương tự như chương trình Hello World trong bất cứ ngôn ngữ lập trình nào.

Vì board Node Wifi có đèn led onboard nối với pin 15, nên chúng ta sẽ sửa lại sketch mẫu Blink để bật tắt chân này.

/*
 Blink

 Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
 the correct LED pin independent of which board is used.
 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
 model, check the Technical Specs of your board at:
 https://www.arduino.cc/en/Main/Products

 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 modified 2 Sep 2016
 by Arturo Guadalupi
 modified 8 Sep 2016
 by Colby Newman

 This example code is in the public domain.

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(15, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(15, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(15, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

Bạn chọn board là NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) vì cấu hình tương tự như Node Wifi hoặc bạn có thể chọn bất kỳ board ESP8266 nào vì về cơ bản chúng đều như nhau, chỉ khác nhau 1 số ít cấu hình các chân mặc định mà chúng ta hiện tại chưa đụng tới.

Esp8266 arduino IDE
Chọn board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Chọn cổng COM Port tương ứng với port mà Arduino IDE nhận được khi cắm board Node Wifi vào máy tính và nhấn nút upload. Để biên dịch và upload code, Arduino IDE có thể cần khoảng 30 giây cho lần đầu tiên và sẽ nhanh hơn cho những lần biên dịch sau.

Sau khi upload thành công, bạn sẽ thấy đèn led onboard của Node WiFi chớp tắt mỗi giây. Bạn có thể sửa lại thời gian delay từ 1000 thành 500 hoặc số tùy ý và upload lại và quan sát sự thay đổi.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành chương trình đầu tiên. Blink led là một bài rất cơ bản nhưng đòi hỏi bạn phải setup và làm quen với rất nhiều khái niệm. Bạn sẽ cảm thấy các bài sau đơn giản hơn nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Menu