Wifi Manager

Trong bài viết Chế độ WiFi Station bạn đã biết cách kết nối vào mạng WiFi cho ESP8266. Điểm hạn chế là khi thông tin kết nối WiFi bị thay đổi hoặc bạn muốn kết nối vào một mạng WiFi mới thì phải sửa và nạp lại code. Để khắc phục hạn chế này ta sẽ dùng thư viện WiFi Manager. Thư viện này sẽ giúp cho người dùng cấu hình WiFi dễ dàng cho ESP8266 thông qua Web Portal.

Thiết bị cần chuẩn bị

 • 1 x Node WiFi

Chương trình

Trước tiên chúng ta cần cài đặt thư viện WiFi Manager cho Arduino IDE. Bạn vào menu Sketch > Include Library > Manage Libraries. Tìm và cài đặt thư viện WiFiManager:

Khai báo các thư viện cần thiết:

#include <ESP8266WiFi.h>        // Thư viện dùng để kết nối WiFi của ESP8266
#include <DNSServer.h>         // Thư viện DNS Server dùng để chuyển hướng tất cả try vấn đến trang web portal
#include <ESP8266WebServer.h>      // Thư viện dùng để chạy web portal server
#include <WiFiManager.h>        // Thư viện dùng cấu hình WiFiManager

Để sử dụng thư viện WiFiManager ta cần khởi tạo một đối tượng tên là wifiManager

WiFiManager wifiManager;

Sau đó thiết lập tên Access Point và mật khẩu cho web portal:

wifiManager.autoConnect("Blocky Node", "12345");

Trong trường hợp bạn không muốn đặt mật khẩu:

wifiManager.autoConnect("Blocky Node");

Bạn dùng Arduino IDE để nạp chương trình sau:

#include <ESP8266WiFi.h>          // Thư viện dùng để kết nối WiFi của ESP8266
#include <DNSServer.h>           // Thư viện DNS Server dùng để chuyển hướng tất cả try vấn đến trang web portal
#include <ESP8266WebServer.h>       // Thư viện dùng để chạy web portal server
#include <WiFiManager.h>          // Thư viện dùng cấu hình WiFiManager

void setup() {
 Serial.begin(115200);          // Thiết lập kết nối Serial để truyền dữ liệu đến máy tính

 WiFiManager wifiManager;         // Khởi tạo đối tượng cho WiFiManager
 wifiManager.autoConnect("Blocky Node"); // Thiết lập Access Point tên là Blocky Node không có mật khẩu

 Serial.println("WiFi connected");
}

void loop() {}

Sau khi nạp code thành công, bạn mở chức năng cấu hình WiFi của điện thoại hoặc máy tính. Bạn sẽ thấy một Access Point mới tên là Blocky Node. Hãy kết nối vào nó và bật trình duyệt web lên và gõ địa chỉ IP cấu hình mặc định 192.168.1.4.

Trang cấu hình WiFi sẽ xuất hiện như dưới đây:

Bạn bấm vào nút Configure WiFi để thiết lập kết nối WiFi cho thiết bị của mình.

Bạn có thể tham khảo thêm thư viện WiFi Manager ở đây để biết thêm các chức năng nâng cao hơn như thay đổi địa chỉ IP cấu hình mặc định (192.168.4.1) hoặc thay đổi giao diện trang web cấu hình portal.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

1 Bình luận.

 • Đây là khóa học IoT với Arduino phần nâng cao, giúp các bạn làm quen với các khái niệm về phần truyền và nhận dữ liệu lên Internet thông qua kết nối WiFi và nhiều phương thức (protocol) khác nhau.

Menu